ücretsiz ingilizce

simple future tense

The Simple Future Tense  (Gelecek Zaman)

Basit gelecek zaman İngilizce’de temel olarak iki şekilde ifade edilir: Birisi “will” ile diğeri ise “ “be going to” iledir. Bu iki şekilden birini kullanmak bazen aynı kapıya çıkar, ama genel olarak ikisi birbirinden çok değişik anlamlar ifade eder. Bu farklılık önceleri çok soyut gibi görünebilir. Fakat zamanla ve alıştırma yaparak, farklılıkları anlamak ve kullanmak kolaylaşır.

Form Of Simple Future Tense: WILL

Affirmative (Positive) Sentences

I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY will eat a hamburger.

I‘ll write the letter

Olumlu cümle yapısında , bütün öznelerden sonar "will" yardımcı fiili ile birlikte fiillerin yalın halleri (V1) kullanılır.

I will finish my work in a few hours.
The train will leave the station at 13:00.
Jim will eat lunch at 10:00.
I will go to Ankara tomorrow.
The weather will be rainy this afternoon.

Negative Sentences

I
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY will not eat a hamburger.

wont write the letter .

Olumsuz cümle yapılarında, yardımcı fiile not eklenir. Fiilin yapısı değişmez; aynı kalır.

I will not see Ali this morning.
Mr. Charmers wont come to work today.
They will not go to the cinema this weekend.
We wont play football tomorrow.
Fred will not come to our party

Question Sentences

Will I
you
he
she
it
we
you
they eat hamburger?

write the letter?

wash the car?

Soru cümlelerinde, will yardımcı fiili cümlenin özneden once (cümle başında) kullanılır. Fiillerin yalın halleri (V1) ise özneden sonra kullanılır.

Will you be at home tomorrow night?
Will the dinner be ready in a few minutes?
When will you see Mr. Chang?
Will you arrive in Manchester next week?

Form Of Simple Future Tense: BE GOING TO

Affirmative (Positive) Sentences

I am going to write the letter.

wash the car.
He
She
It is going to
We
You
They are going to

Bir diğer gelecek zaman yapısı olan " be going to " cümlelerinde, " be going to" aynı will gibi cümlede yardımcı fiil görevini üstlenir. " be going to" dan sonra da her zaman fiillerin yalın (V1) halleri kullanılır.

I am going to eat lunch at 12:30 this afternoon.
She is going to watch the film on the TV after she finishes her homework.
Tom is studying hard. He is going to pass the test.
Mr. Watson is going to be here tomorrow.

Negative Sentences

I am not going to write the letter.
wash the car.

He
She
It is not going to
We
You
They are not going to

Olumsuz cümle yapılarında, "be going to " yapısına "not" eklenerek " be not going to " elde edilir.

I didnt study last night, and I am not going to study tonight either.
They are not going to play football this afternoon.
John is sick. He isnt going to be in class tomorrow.
I have changed my plans. I am not going to fly to Istanbul this weekend.

Question Sentences

Am I going to write the letter?

wash the car?
Is He
She
it
Are We
You
they

Soru cümlelerinde "be" öznenin başına konur.

Are you going to stay at home this weekend?
Is she going to watch TV this evening?
What are they going to do tomorrow?
Are you going to call me later?

Using Simple Future Tense: Will vs. Be Going To

İngilizcenin basit gelecek zaman( Simple FutureTense) anlatımlarynda "will" ve " be going to olmak üzere iki farklı yapı vardır. Bu yapılar bazen biribirlerini yerine kullanılabilmelerine rağmen, çoğu zaman oldukça farklı anlamlar da verebilirler. Bu anlam farklılıkları önceleri çok soyut ve anlaşılmaz gibi gözükseler de,zaman içinde yapılacak çalışmalar ile bu ayrım oldukça basit gelir. "will" and "be going to" yapılarının her ikisi de gelecekte belirli bir zamanı gösterirler.

Using "will" to express a voluntary action / willingness

Kişilerin bir eylemi başkası için gönüllü olarak, kendi istekleri ile yapmaları, bir yardım isteğine ya da ihtiyacına karşılık vermeleri üzerine olan durumlar "will" ile ifade edilir. Bu amlamda "be going to" yapısı kullanılmaz. Aşağıdaki cümlelerde eylemler planlanmış gelecek zaman eylemleri değillerdir.

A: Im really hungry.
B: Ill make some sandwiches.

A: These bags are so heavy!
B: Ill help you.

A: The phone is ringing.
B: Ill get it.

Using "will" in promises.

Söz verirken, " will" kullanılır.

Dont worry! I will call you as soon as I arrive at the airport.
Thank you for lending me the money. I will pay it back on Friday. I promise!
I promise I will not tell him about the surprise birthday party.

Using "be going to" to express an future plan.

" be going to " ile kurulan gelecek zaman cümlelerinde birinin gelecekte belirli bir zamanda bir eylemi gerçekleştirmeye niyeti olduğu ya da bunu planladığı ifade edilir. Başka bir deyişle gelecekte yapmaya daha once karar verdiğimiz ,planlanmış eylemlerden bahsederken " be going to" yapısı kullanılır.

I am tired of taking the bus to work. I am going to buy a car as soon as possible.
I bought some paint this morning. I am going to paint the garage tomorrow.
I am going to start making dinner before my wife gets home from work today.
We are going to wait here until Jessica comes.
When they get to the hotel, they are going to jump into the swimming pool.

Using "be going to" and "will" to express predictions

Gelecekte olacağını düşündüğümüz bir eylemden bahseserken,başka bir deyişle, tahminler yaparken, "will" ya da "be going to" kullanılabilir.

The weather reports say it will be sunny tomorrow.
Look at those black clouds. Its going to rain.
Be careful. You will hurt yourself!
She is studying hard. She is going to pass the exam.
I think Fenerbahce Istanbul will become the champion this year.

Using Present Continuous for Future

Bazen gelecek zamandan bahsederken present continuous tense kullanılır. Bu kullanımda anlam, "be going to " yapısı ile tamamen aynıdır. Geleceğe yönelik kesin bir plan , karar ya da niyet belirten cümlelerde present continuous tense kulanılabilir. "go, come, arrive, stay, leave" fiileri present continuous tensenin gelecek zaman ifadelerinde sıklıkla kullanılır. Bu fiiler kesin planlar ifade ederler. Gelecekte planlanmış seyahat ifadelerinde kullanılan, fly, walk, ride, drive, take ( a taxi, a bus etc.) gibi fiiller de present continuous tensede kullanılırlar.

Bill is coming to the meeting tomorrow. (Bill is going to come to the meeting tomorrow.)
We are flying to Istanbul tonight. (We are going to fly to Istanbul tomorrow.)
They are playing football this afternoon. (They are going to play football this afternoon.)
I am leaving home tomorrow morning. (I am going to leave home tomorrow morning.)

Using Simple Present for Future

The simple present gelecekte belirli bir takvim ya da zaman tablosuna bağlı olarak düzenli olarak yapılmakta olan eylemlerden bahasederken kullanılır. Simple present ‘in gelecek zaman ifadelerinde oldukça sınırlı sayıda fiil kullanılır: arrive, leave, start, begin, end, finish, open, close, be.

The bus leaves the station at 7:45 tomorrow morning.
The semester ends in two more weeks.
His new job starts next Friday.

Future Time Clauses with "Before, After, When"

Zaman cümleciklerinde, ifade edilen zaman kavramı gelecek zaman olsa dahi, her zaman simple present tense kullanılır; future tense asla kullanılmaz.

DOĞRU: Before Ayşe goes to school tomorrow, she will eat breakfast.
YANLIŞ: Before Ayşe will go to school tomorrow, she will eat breakfast.

DOĞRU: After I eat dinner tonight, I will do my homework.
YANLIŞ: After I will eat dinner tonight, I will do my homework

DOĞRU: I will get some fresh fruit when I go to the market tomorrow.
YANLIŞ: I will get some fresh fruit when I will go to the market tomorrow.

Present plans for future activities:
Using Intend,Plan,Hope


Intend, plan and hope fiilleri, gelecekte yapacağımız eylemler için şu andaki düşüncelerimizi ifade ederler.
Bu fiiler future tense ile asla kullanılmazlar.. Bu anlamı zaten taşırlar.

I intend to go to Bodrum . / I am intending to go to Bodrum.
( INCORRECT: I will intend to go to Bodrum.)

Im planning to buy another car this year./ I plan to buy another car this year.
( INCORRECT: I will plan to buy another car this year.)

I am hoping to finish the school this semester. / I hope to finish the school this semester. ( INCORRECT: I will hope to finish the school this semester.)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol